اعضای هئیت مدیره مجتمع رویال

اعضای هیئت مدیره، پس از افتتاح و بازگشایی مجتمع تعیین می گردد.